4/14/2007

ZERO-ONE 4/14 Results

4/14 – Kimitsu Aquamarine Studios drawing 500 fans
1. Yoshito Sasaki beat Osamu Namiguchi in 6:30 with a half crab.
2. Hikaru & Saki Maemura defeated Ayumi Kurihara & Natsuki*Taiyo in 11:52 when Hikaru used the Lanakila-H on Natsuki.
3. Nanae Takahashi beat Toshie Uematsu in 11:52 with the Nanarocker.
4. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka defeated Ryouji Sai & Shota Takanishi in 16:46 when Hidaka used the Shawn Capture on Takanishi.
5. NWA United National Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto beat Rikiya Fudo in 17:18 with a German Suplex hold to retain his title.
6. Kazunari Murakami & Shinjiro Otani defeated Kamikaze & Takao Omori in 19:18 when Otani used the Spiral Bomb on Kamikaze.

No comments: