5/30/2007

All-Japan 5/29 Results

5/29 – Hiroshima Green Arena Sub Arena drawing 1,800 fans (Samurai)
1. Kohei Suwama beat Nobukazu Hirai in 9:13 with the Last Ride.
2. Samurai! TV Cup Tournament – Semifinals: Brother YASSHI/Shuji Kondo/TARU defeated Masa Fuchi/Kikutaro/Keiji Muto in 12:58 when TARU used the TARU Driller on Kikutaro.
3. Samurai! TV Cup Tournament – Semifinals: Katsuhiko Nakajima/Kiyonari Sanada/Kensuke Sasaki beat Taiyo Kea/Satoshi Kojima/T28 in 18:46 when Sanada used the Boston Crab on T28.
4. Los Mexican Amigos (Miguel Hayashi Jr./NOSAWA Mendoza/Pepe Michinoku) defeated GRAPPLER/HANZO/SUSUMU in 15:51 when NOSAWA used the Michinoku Driver II on GRAPPLER.
5. Mazada & Minoru Suzuki beat Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata in 12:00 when Suzuki used a Gotch-style Piledriver on Araya.
6. Samurai! TV Cup Tournament – Finals: Katsuhiko Nakajima/Kiyonari Sanada/Kensuke Sasaki defeated Brother YASSHI/Shuji Kondo/TARU in 15:22 when Sasaki used a lariat on YASSHI.

No comments: