5/21/2007

ZERO-ONE 5/19 & 5/20 Results

5/19 – Niitsu Civic Hall drawing 1,500 fans
1. Manabu Hara beat Shota Takanishi in 9:57 with a jujigatame.
2. Natsuki*Taiyo & Nanae Takahashi defeated Hikaru & Saki Maemura in 17:59 when Takahashi used a backdrop suplex on Maemura.
3. Minoru Fujita & Muneki Sawa beat Osamu Namiguchi & Takuya Sugawara in 12:45 when Sawa used a jujigatame on Namiguchi.
4. NWA United National Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto defeated Fuyuki Takahashi in 12:40 with a German Suplex hold to retain his title.
5. Kamikaze & Takao Omori beat Ryouji Sai & Yoshito Sasaki in 16:38 when Kamikaze used a grounded Cobra Twist on Sasaki.
6. Kazunari Murakami & Kohei Sato defeated Ikuto Hidaka & Shinjiro Otani in 17:15 when Sato used a Dragon Suplex hold on Otani.

5/20 – Gumma Sakurayama Onsen Center Special Ring drawing 1,100 fans
1. Minoru Fujita beat Shota Takanishi in 8:25 with a diving body press.
2. Saki Maemura & Nanae Takahashi defeated Hikaru & Natsuki*Taiyo in 14:44 when Takahashi used a Shining Knee Upper on Taiyo.
3. Ikuto Hidaka beat Osamu Namiguchi in 12:04 with the H8U.
4. Kamikaze & Shinjiro Otani defeated Jiro Kuruma & Takao Omori in 9:57 when Kamikaze used a jujigatame on Kuruma.

No comments: