3/16/2007

El Dorado 3/16 Results

3/16 – Shin-kiba 1st Ring in Tokyo
1. Banana Senga & Milanito Collection at beat Yosuke Aoki & Yuko Sato when Banana used the Bananachute on Aoki.
2. Manjimaru & Mototsugu Shimizu defeated Bear Fukuda & Chango Akiba when Shimizu used the Marshmallow Hedgehog on Akiba.
3. Kota Iibushi beat Takeshi Sato in 9:56 with a German Suplex hold.
4. Brother YASSHI/Yuji Hino/Masaaki Okimoto defeated Antonio Honda/ken45/Shuji Kondo in 20:02 when YASSHI used a Nice Jamaican Suplex on Honda.
5. KAGETORA & Touru Owashi beat Brahman Kei & Brahman Shu in 15:45 when KAGETORA used the Shiisanpuuta on Kei.

No comments: